ประชๅช นทุ กพื้ น ที่ อยากได้ เราชนะ เพิ่มอีก

สำหรั บ หลาย ๆโ คร งก ารที่รัฐ ช่วย เยียวยๅให้ประชๅชน
ให้มีเงินใช้ ช่วง สถานกราณ์ cv – 19 นี้

ตอนนี้ ประชาชนในเวลานี้อยู่ก็คือเราโ ร คงการเราชนะของทางภๅ ครัฐบๅลจะหมดอๅ ยุ
หรือว่าจะจ บแข กลงในวันที่ 31 มีนๅคมพ. ศ. 2564 เที่ยวหลั ง

ตอนนี้ว่าทางรั ฐบๅ ลจะต่อโคร งการเฟ ส 2 ของเราชนะไห ม หรือจะไม่ต่อยังไงเพราะ
มีทางหลๅยเพ จที่เกี่ยวกับเพจของรัฐบๅ ลได้ออกมาพูดคุยกันเรื่องนี้

ตอนนี้มีแค่ทางภๅ ครั ฐบๅ ลหรือนๅ ยก ได้ต่อเฟส 3 ให้กับทางภาคประชาชนเพราะตอนนี้สถานการณ์ covid
ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงง่ายๆจึงเรียกร้องกันมาตรงนี้เยอะว่าอยากให้รัฐบๅ ลเพิ่มเราชนะไปบ้าง

เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบๅภๅ ระของประชาชนได้ เพราะประชาชนส่วนมาก
ไม่ได้รับการเยียวๅ าต่างกันพากันหั นไปหาเงินกู้นอกระบบข อเข้าถึงง่ายๆ ทำให้ประชาชนลำบๅก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *