เสนอ รอบ 2 เราชนะ จ่ ายทีเดียว 7,000 บ าท

เมื่อไม่น านมานี้ทางด้านของ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท เปิดเผยว่าความคืบหน้าการคัดกรอ งคุณสมบัติสำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ว ยเหลื อเป็นพิเศษ
ที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่ าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบั ติได
ทางเว็ บไ ซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิ ทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาท
ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิ ทธิ์ดังกล่าวผ่ านบัต รประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

จะสามารถทราบผลก ารคั ดกรอ งคุณสมบั ติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564 และจะมีการโอ นวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตร วจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสล ะสิ ทธิ์ดังกล่าว
ซึ่ งประชาชนต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเราชนะรอบ 2 อยากให้โอนจ่ ายทีเดียวเลย 7,000 ไม่ต้องรอจ่ ายเป็นอ าทิ ตย์ ซึ่งคงต้องรอติ ดต ามกันว่าจะเป็นอย่างไร หากมีเราชนะรอบ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *